fbpx
Şoseaua Odăi, Nr. 341-345, Bucuresti
Luni-Vineri: 08:30 - 17:00

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

____INCENTIVARE DISTRIBUITORI______

Campania de promovare pentru consumatori

Perioada campaniei: 01/01/2021 – 30/06/2021

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 • Campania promotionala INCENTIVARE DISTRIBUITORI AECTRA denumita in continuare “Campania” este organizata de societatea Aectra Agrochemicals S.R.L., sediul social in Bucuresti, Soseaua Odai, nr.341-345, cod postal 013604 România, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. J40/23389/1994, CUI 6549440 Tel. 021/3202114, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P., in baza notificarii nr. 391465280887(denumita in continuare “Organizator” sau “Aectra”).
 • Campania se derulează prin intermediul agenţiei DANTE INTERNATIONAL S.R.L., societate comercială cu sediul în România, Soseaua Virtutii, nr.148 , Sector 6, Bucuresti, inregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/372/2002, C.U.I. 14399840 (denumită în continuare „Agentul”), înregistrată la la A.N.S.P.D.C.P., în baza notificării nr.6606.
 • Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 • Concursul de Vanzari (Campania) este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 • Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei pentru angajații sau colaboratorii responsabili cu Vânzarea (numiti in continuare Participanti), nominalizati de partenerii comerciali (in continuare numiti Distribuitorii Aectra) inregistrati si selectați de Aectra in Campanie, care si-au exprimat acordul scris de participare in conformitate cu Anexa 2 – la contractul de vanzare cumparare pentru 2021, in continuare denumita Anexa, prin adeziunea scrisa acceptata de fiecare Participant (persoana fizica), conform modelulului din Anexa, parte integranta din prezentul Regulament, in perioada 01/01/2021 – 30/06/2021, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • In situatia in care pe durata de desfasurare a campaniei Organizatorul decide sa extinda numarul de Participanti, aceasta se va face prin acceptarea acordului scris al Participantilor noi, prin intocmirea unui act aditional, in baza adeziunilor scrise conform modelului din
 • In situatia in care perioada promotionala s-a incheiat si participantul mai detine inca produse obiect al Campaniei, Campania poate continua pana la epuizarea lor, in conformitate cu Sectiunea 5.3 de mai jos.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai pesoane fizice, angajați sau colaboratori ai Distribuitorilor Aectra („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, sunt colaboratori nominalizati ai Distribuitorilor selectați de Aectra .
 • Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
 • anga­jatii companiei Aectra Agrochemicals S.R.L., ai Agentiei si ai distribuitorilor acesteia;
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei;
 • rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie);
 • Paticiparea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 • Produsele participante la prezenta Campanie sunt produsele mentionate in Anexa.
 • Produsele participante la campanie sunt comercializate în limita stocului disponibil. Produsele participante la Campanie nu vor fi marcate cu etichete promoţionale, care să semnalizeze prezenta Campanie.
 • După data încheierii campaniei de promovare, în conformitate cu perioada de desfasurare a Campaniei mai sus mentionata, Produsele participante, descrise mai sus, îşi pierd această calitate, Organizatorii nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legătura cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce Participantii la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei de promovare. In situatia in care pe durata de desfasurare a campaniei Organizatorul decide sa extinda perioada de desfasurare a Campaniei, aceasta se va face prin intocmirea unui act aditional, care va fi pus la dispozitia consumatorilor in mod public si gratuit.
 • Produsele participante in campanie, eligibile, sunt produsele nominalizate in Anexa, care nu fac obiectul altor campanii promotionale si/sau de promovare ale Organizatorului (Aectra Agrochemicals SRL), cum ar fi: pachete comerciale, campanii pre-sales sau off-season, alte reduceri promotionale, etc.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 • Participantii la prezenta Campanie trebuie sa comercializeze catre terti, in perioada Campaniei, oricare dintre Produsele participante din cele mentionate la Sectiunea 5.1 din prezentul Regulament in multipli de cantitati precizati in Anexa si vor primi, in schimbul punctelor calculate, stabilite prin aceeasi Anexa, un echivalent valoric banesc de 10 RON pentru fiecare punct acumulat, pe care il vor putea folosi pentru achizitionarea de produse prin intermediul Agentului Campaniei.
 • Punctele acumulate vor fi supuse procesului de validare si convertire in echivalent banesc la finele Campaniei, Organizatorul rezervandu-si dreptul de verificare si confirmare a punctelor acumulate de fiecare dintre Participanti. Validarea si confirmarea punctelor acumulate se vor realiza intr-un termen de max 30 zile de la incheierea Campaniei.
 • Conditiile de eligibilitate si validare a punctelor acumulate sunt:

3.1 Se acorda puncte pentru toate produsele mentionate in Anexa, vandute individual de catre Participanti si declarate de Distribuitorii Aectra Organizatorului, sub conditia verificarii livrarii acestora de catre Organizator catre Distribuitorii Aectra pe contractele comerciale si livrarile efectuate pe acestea in anul 2021. Oricare produse ce nu fac obiectul contractelor comerciale pentru anul 2021 incheiate de Organizator cu Distribuitorii Aectra, precum si produsele ce fac obiectul altor campanii de promovare sau promotionale nu sunt eligibile in cadrul prezentei Campanii.

3.2 La finalul Campaniei, acordarea, validarea, comunicarea si punerea la dispozitie a punctelor acumulate, transformabile in premii pentru fiecare Participant se va efectua astfel:

 • Pentru Participantii nominalizati de Distribuitorii Aectra cu scadente comerciale aferente contractelor pentru anul 2021, comunicarea listelor cu punctele acumulate si raportate prin volumele distribuite individual de catre Participanti va fi in sarcina Distribuitorilor Aectra si va trebui efectuata pana cel tarziu la 10.08.2021.
 • In perioada 10.08.2021-31.08.2021, Organizatorul va verifica, valida si comunica Distribuitorilor Aectra punctele validate final pentru fiecare Participant, care va lua la cunostinta despre aceasta.
 • Incepand cu 01.09.2021, sub conditia incasarii sumelor scadente de la Distribuitorii Aectra, Organizatorul va informa Participantii privind punctele acumulate, in echivalent valoric, prin intermediul Agentului desemnat, care va informa pe e-mailul comunicat de fiecare Participant si va obtine confirmarea informarii disponibilitatii valorice a punctelor de la fiecare Participant, in 10 zile lucrătoare după achitarea tuturor scadentelor din 2021 ale distribuitorului. Distribuitorul confirma ca neachitarea scadentelor catre Aectra complet si la timp atrage eliberarea Aectra de obligația de a onora orice premii, puncte sau bani fata de angajații sau colaboratorii distribuitorului respectiv.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile oferite in cadrul Campaniei sunt reprezentate de echivalentul valoric de 10 RON pentru fiecare punct acumulat si acordat, valoarea totala a acestor premii nefiind limitata ca prag maxim.

 • Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, internet etc.)
 • Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor. Premiile oferite prin intermediul Agentului campaniei sunt bunuri si servicii exprimate in echivalentul banesc al premiilor oferite.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba numarul total de participanti fara a anunta in prealabil aceasta modificare.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta sau reduce numarul si felul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari.
 • In situatia in care castigatorii au varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, indiferent de premiul castigat, acesta (premiul) se va acorda numai cu acordul unuia dintre parinti sau tutore / reprezentant legal.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE SI INMANAREA PREMIILOR

 • Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc, urmatoarele conditii:
 • sa aiba dreptul de participare conform sectiunii 4;
 • sa incheie acte de vanzare/distributie a Produselor obiect al Campaniei, prin intermediul colaborarii cu Distribuitorul Aectra, in conditiile prevazute in Sectiunea 5;
 • sa comunice organizatorului informatiile necesare in vederea organizarii si acordarii premiilor individuale, prevazute in Anexa, sub semnatura si acceptare;
 • sa ia la cunostinta acordarea de catre Organizator, a punctelor acumulate individual, reprezentand contravaloarea premiilor, pe documentul pus la dispozitie de Organizator, prin intermediul Distribuitorilor Aectra Anexa.
 • Premiile validate vor fi comunicate Agentului Campaniei, care va informa individual, cu confirmare de primire Participantii, pe adresele electronice de e-mail, despre acordarea premiilor individuale si modalitatea de achizitie si preluare a acestora.
 • Premiile vor fi acordate de Agent, pe loc sau cu livrare ulterioara, in conformitate cu conditiile prevazute in politica Agentului, pe care participantii o pot consulta de la acesta.
 • Minorii cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani pot participa la prezenta Campanie doar cu acordul parintelui/tutorelui/ reprezentantului legal. In situatia in care un minor va fi desemnat castigator al unuia din premiile Campaniei, acesta va putea intra in posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al parintelui. Pentru revendicarea premiilor, parintele/ tutorele/ reprezentantul legal va trebui sa puna la dispozitia Organizatorului urmatoarele documente: copie dupa actul de identitate al parintelui sau tutorelui legal, proces verbal de acceptare a premiilor in numele minorului. In cazul castigatorilor minori, in momentul validarii premiilor, castigatorii trebuie sa se prezinte la sediul magazinelor participante insotiti de unul dintre parinti/ tutori/ reprezentanti legali care sa semneze, alaturi de minor, procesul verbal de predare-primire a premiului.
 • Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei promotionale . Imediat dupa comunicarea acordarii premiului, prin confirmarea de primire a informarii de acordare a Premiilor efectuata de Agent, in conformitate cu Sectiunea 6, articolul 3, aliniat 3.2 Organizatorul este eliberat fata de Participanti de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament in ceea ce priveste acordarea Premiului.
 • In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiu si de participarea persoanei respective la aceasta.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 • Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 391465280887.
 • Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului exclusiv in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Organizatorul si Agentul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a Participantului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) .
 • Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate si pentru indeplinirea obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a declaratiilor aferente – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2005 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 08.2007.
 • Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date , dreptul la interventie asupra datelor , dreptul la opozitie ), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa formula plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 • Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata, catre societatea Aectra Agrochemicals SRL, cu sediul in soseaua Odai, nr. 341-345, Sector 1, Bucuresti, România, in atentia Departamentului

SECTIUNEA 10. ERORI  DOCUMENTE CALCUL PUNCTAJ NECORESPUNZATOARE

 • Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru erorile de calcul sau continut comunicate de Distribuitorii Aectra in Anexa si nici nu va acorda Premiile aferente acestor erori. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea Premiilor partial sau in totalitate, pentru unul sau mai multi Participanti nominalizati de Distribuitorii Aectra, justificat si in scris pe baza constatarii neeligibilitatii produselor privind aceasta Campanie.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE

 • Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar Participantilor la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanelor care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre Participant, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.
 • Din momentul informarii individuale, confirmata de primire de Participant, pe adresa electronica de e-mail, despre acordarea Premiilor individuale, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de
 • Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie. Agentul prin intermediul caruia se vor acorda fiecare produs sau serviciu oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie/conformitate.
 • Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator, prin comunicarea acesteia pe site-ul propriu, al Agentului Campaniei si aducerea la cunostinta participantilor, prin intermediul nemijlocit al Distribuitorilor Aectra si al site-ului aectra.ro.
 • Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei
 • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi premiu; in acest caz va fi validat castigator primul Participant care face dovada, conform Regulamentului Oficial.
 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte acte sau tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei
 • In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant si/sau Distribuitor Aectra din Campanie.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

 • In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 de lei, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din câstigarea Premiilor cad în sarcina exclusiva a Participantilor.
 • Organizatorul nu va avea nicio raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant în legatura cu aceasta Campanie.
 • In privinta Premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia celor ce privesc castigurile individuale proprii, conform prevederilor legale, cu exceptia celor de la punctul (1) al prezentei sectiuni, care este in sarcina Organizatorului Campaniei.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI

 • Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 • Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

SECTIUNEA 14. LITIGII

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania din raza carora isi are sediul Organizatorul
 • Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Aectra Agrochemicals SRL, cu sediul pe soseaua Odai, nr. 341-345, Sector 1, Bucuresti, România, in atentia Departamentului Marketing, pana pe data de 30 Noiembrie 2021. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

 • Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la Distribuitorii Aectra, Agentul Campaniei sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre Aectra Agrochemicals SRL, cu sediul pe soseaua Odai, nr. 341-345, Sector 1, Bucuresti, România, in atentia Departamentului Marketing sau printr-o solicitare pe mail la adresa: marketing@aectra.ro.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.
 • Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Organizator,

AECTRA AGROCHEMICALS SRL

 

ANEXA

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI DE PROMOVARE

INCENTIVARE DISTRIBUITORI

Perioada campaniei: 01 IANUARIE – 30 IUNIE 2021

 

Participant /Reprezentant Vanzari       Nume_____________________ Prenume__________________________

 

CNP_______________________                                Zona Geografica Judetele:__________________

 

Tel.:_______________________                                E-mail:_________________________________

 

Distribuitor Aectra:_______________________

  Produs Multiplu de cantitate puncte pentru 50 litri / kg Cantitate vanduta lt/kg (se completeaza la inchiderea sezonului) Total puncte
1 Atonik 50 5  
2 Aminoquelant 50 2  
3 Terra-Sorb 50 2  
4 Blackjak 50 2  
5 Millerplex 50 5  
6 NH Delta 50 1  
7 Nutrient Expres 50 2  
8 NutriCIG 50 1  
9 Nu-Film P 50 5    
10 Calcig Ca-Mg 50 1  
11 FertiCIG 50 1  
Total puncte
Valoare punct (RON) 10
Valoare premiu (RON)

Prezentul tabel se va completa pentru fiecare Participant (reprezentant de vanzari al Distribuitorului) care se inscrie in Concursul de promovare a vanzarilor Aectra (Campania).

Valoarea premiilor de promovare se acorda la final de contract in baza raportului centralizator intocmit de Distribuitor cu cantitatile vandute de fiecare Participant care se inscrie in prezentul concurs si dupa validarea de catre Aectra a corectitudinii informatiilor prezentate. Aectra isi rezerva dreptul de a oferi premiul validat in bunuri sau alte valori (ex. tichete cadou, etc), la optiunea sa, direct sau prin terte parti specializate (ex. cataloage online).

Cantitatile de produse oferite in promotii speciale de catre Aectra nu intra in concurs.

Cantitatile de produse din prezenta Anexa sunt aferente livrarilor din anul 2021

Prin completarea datelor personale, Participantul la Campanie este de acord ca acestea să fie prelucrate în scop de marketing și publicitate de către compania Aectra Agrochemicals SRL, inregistrata la R.E.P.D.C.P. sub numarul 391465280887.

Prezenta este guvernata de prevederile codului fiscal privind cheltuielile de promovare, marketing, reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării produselor, cu scopul stimulării vânzărilor;

 

AECTRA AGROCHEMICALS SRL                                                                           CUMPARATOR,

Manager zona:_________________                                                                             _____________________

Semnatura:______________________                                                            Semnatura:______________________

Aprobat Director General____________                                                         Nume: _________________________

 

Functie: ________________________

Participant Campanie

Semnatura____________________________